Vedtægter for Earthship Danmark

§ 1. Navn

Foreningens navn er Earthship Danmark.

§ 2. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Halsnæs Kommune.

§ 3. Formål

Foreningens formål er at

– bygge et demonstrations hus i Danmark der er baseret på koncepterne bag Earthships

– få godkendt et hus til helårsbeboelse i Danmark der er baseret på koncepterne bag

Earthships

– være vidensbank for Earthships i Danmark – først og fremmest for foreningens medlemmer

§ 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.

Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent

er gyldigt medlemsbevis.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder

medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på næste

generalforsamling kan stemme for eksklusionen.

Foreningens drift er baseret på medlemmernes ulønnede frivillige arbejde.

Medlemsskab af foreningen giver bl.a. mulighed for – i det omfang disse aktiviteter er

etableret – at

– deltage i fællesaktiviteter

– deltage i arbejdsgrupper efter interesse og aktivitetsmuligheder

– medvirke til at præge foreningens drift og udvikling

– stemmeret på generalforsamlinger ved personligt fremmøde eller fuldmagt

§ 5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling.

2

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang

årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 60 dages varsel (2 måneders varsel) ved

opslag på foreningens hjemmeside http://www.earthship.dk. Indkaldelsen skal indeholde

angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Godkendelse af regnskab.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Valg til bestyrelsen.

6) Behandling af indkomne forslag.

7) Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til

tillidsposter.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog §8.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig

afstemning.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 5 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær

generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger

reglerne i §6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i §6 og §8.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger.

Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før

generalforsamlingen.

3

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt samtlige

stemmeberettigede medlemmer på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen administrerer

foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for

foreningens daglige drift.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. §10, samt

et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det

fornødent. Der indkaldes til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel. Personligt

fremmøde er ikke obligatorisk, da møderne kan afholdes vha internettet.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved

håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning. Skriftlig

afstemning kan foregå via mail.

I tilfælde af stemmelighed, afgøres afstemningen af formandens stemme.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige

bogføring.

§ 11. Tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.

§ 12. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en

ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede

medlemmer stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

4

Såfremt status viser et overskud, træffer generalforsamlingen ved simpelt flertal beslutning

om overskuddets anvendelse, idet dette skal tilfalde enten en nystiftet selvejende

institution/fond, som vil videreføre foreningens arbejde eller en organisation, der beskæftiger

sig med udvikling af en bæredygtig levevis.

Således vedtaget på den på den stiftende generalforsamling den 25. marts 2011.

Formand Søren Rankenberg Frey

Næstformand Mpho Thor Bonde

Kasserer Anders Gjerløv

Menigt bestyrelsesmedlem ikke længere besat

Menigt bestyrelsesmedlem Maria Pedersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>